33 reacties op “Nieuws

 1. Ook dit jaar werd een subsidiedossier ingediend bij de gemeente Oostkamp. Dit dossier werd zoals gebruikelijk samengesteld aan de hand van de trimesteriele verslagen van ARED Cameroun. Het College van Burgemeester en Schepenen kende in het verlengde hiervan opnieuw een toelage toe van 2217,64 Euro. Deze toelage, hoe beperkt ook naar westerse normen, vormt een van de belangrijkste financiële hoekstenen van ARED.

 2. ARED Kwartaalrapport (december 2017)

  Het is december en in tegenstelling tot de andere jaren hebben we de schoolregistratie van alle kinderen van ARED nog niet voltooid. Maar het valt al bij al nog mee omdat alle kinderen toch naar school kunnen gaan in afwachting van de definitieve registratie. De situatie was al aan het begin van het schooljaar in september voorzien. ARED had tijdens de voorbereidende vergaderingen voor het schooljaar 2017/2018 al aan alle opdrachtgevers voorspeld dat het werkprogramma van de vrijwilligers te druk was vanwege de bijeenkomsten en trainingen voor het project PIA (Projet Insertion Agricole) in Mbalmayo. We hebben hen uitgelegd dat de animators, in beslag genomen door hun vorming, niet in staat zouden zijn om de gebruikelijke termijn voor de registratie van de ARED-kinderen in de scholen te respecteren. We denken evenwel dat we die aan het eind van de maand zullen kunnen afsluiten, dank zij de komst van 2 stagiairs en met de hulp van mevrouw Tchuente, onze voormalige voorzitter, die momenteel op vakantie is in Kameroen.
  Wie zegt december, zegt ook Kerstmis voor kinderen ARED. We hadden geen programma om een grote palmboom te maken, maar waren gewoon van plan om onze kinderen te belonen die goede cijfers hadden gehaald. Maar was zonder te rekenen op onze voormalige coördinator, die na enkele jaren zonder de kinderen van ARED te hebben gezien, uit België veel apparatuur en geschenken voor ARED meebracht. En dus wordt op 22 december toch een zeer groot kerstfeest gehouden in de grote ARED-MJC. In dit kader besloot de meter van het project om voor extra sponsoring te zorgen.
  Daartoe is het nodig om alle pakketten klaar te maken en goed in te pakken. Dit verdubbelt of verdrievoudigt zelfs de hoeveelheid werk voor het eind van de jaar. Daarom deden we een beroep op alle mensen en vroegere vrijwilligers die beschikbaar waren om ons te helpen. We hebben al deze mensen ook gevraagd om hun eigen kinderen mee te brengen.
  We bereiden ons ook voor om in de maand januari het huwelijk te vieren van twee van onze jonge mensen, die besloten hebben hun liefde voor God en de mensen te formaliseren. Nathalie en Romain zijn ex-jongeren die aan het begin van dit project van de PCR (Projet Crédit Revient) hebben deelgenomen. Romain, die vandaag een verantwoordelijke volwassene is, heeft al zijn kredieten terugbetaald. Hij is nu voor eigen rekening geïnstalleerd op de Bonamoussadi-markt. Hij verkoopt schoenen en kleding voor vrouwen en kinderen.

  Nathalie is wat ouder dan hij, en we financierden voor haar uiteindelijk het horecaproject dat ze 18 maanden geleden aan ARED had voorgesteld, maar dat nog bestudeerd werd. Ze kon immers haar (in de PCR-afspraken voorgeschreven) persoonlijke 30%-aandeel niet vervullen. In oktober was ze dan echter toch in staat om aan alle vereisten te voldoen en de ARED gaf haar een krediet.
  Voor deze bruiloft hebben we met de coördinator van het MJC besloten om gratis de grote zaal, de stoelen en de tafels ter beschikking te stellen. Dit is de bijdrage ARED en de MJC. Op persoonlijke basis besloot de coördinator van de MJC om hun een auto ter beschikking te stellen. We hopen dat deze ondersteuning door de MJC en ARED jonge mensen zullen motiveren om te trouwen, om dit snel te doen en seksuele losbandigheid te voorkomen die de zeer ernstige gevolgen kan hebben: SOA’s en vooral AIDS. De zorg voor al deze ziekten brengt hoge kosten met zich en daarenboven kan de zieke jongere niet meer werken noch zijn krediet terugbetalen. Zo’n situatie blokkeert de financiering van de projecten van andere jongeren.

  Zoals hierboven vermeld, is mevrouw Tchuente om persoonlijke redenen in Kameroen. Maar het is een opportuniteit voor ARED, omdat haar aanwezigheid ons zal inspireren bij het werk, en vooral omdat ze haar grote en jarenlange ervaring met ARED met ons kan delen. Bovendien kwam ze niet met lege handen. Met vrienden in België heeft ze een aantal donaties verzameld die we de komende dagen in haar bijzijn zullen herverdelen naar gezinnen en kinderen. Ze verklaarde dat het een grote eer voor haar is om terug te komen en te zien dat het werk dat ze begon sinds 1997, vandaag effectief doorloopt in verschillende vormen, maar met hetzelfde doel: het bestrijden van extreme armoede onder de armste kinderen en gezinnen in Douala. We zullen verschillende werkvergaderingen met haar hebben en zij zal ons vergezellen om enkele ARED-partners te ontmoeten, vooral de verantwoordelijken van het ziekenhuis Ste- Marie, waar ze jarenlang heeft gewerkt. Overigens zullen sommige donaties die ze heeft gedaan, aan hen worden gegeven en in ruil kunnen de kinderen en jongeren van ARED er gratis zorg krijgen.

  De dagelijkse werking:

  We kunnen stellen dat alles goed gaat met ARED in dit eerste kwartaal. De hevige regens veroorzaakten in tegenstelling tot vorig jaar niet al te veel schade. Als gevolg hiervan hadden we minder gevallen van water-gerelateerde ziekten en andere infectieziekten. De laatste distributiecampagne van geïmpregneerde muskietennetten is ook doeltreffend geweest. We zijn geneigd te concluderen dat dit het aantal gevallen van ziekte bij kinderen van ARED heeft teruggedrongen.

  De laatste sensibiliseringsbijeenkomst tussen Dr. Tcheunang en de gebruikers van de PCR, met als onderwerp ‘Jongeren en verantwoordelijke seksualiteit’, werd uitgesteld vanwege de afwezigheid van de arts. Hij is momenteel in de VS voor training. Maar de educatieve bijeenkomsten gepland voor de maand februari, worden gehandhaafd net zoals de start van ARED’s preventie- en tandheelkundige campagne in het ziekenhuis in het centrum van de stad. Tijdens deze twee weken durende campagne zullen Dr. TCHEUNANG en enkele van zijn tandartsencollega’s het gebit van de kinderen van ARED en hun ouders tegen te lage prijzen verzorgen. Ze geven advies voor medicijnen en tandhygiëne voor iedereen.
  De begeleiding van jonge mensen in het dagelijks beheer van hun commerciële activiteiten werd geleid door Miss Eugenie. Ze is een jonge Canadese stagiair die in oktober in Kameroen aankwam. Eind december beëindigt ze haar stage. Haar bezoek aan ARED is erg belangrijk omdat ze een reeks voorstellen heeft gedaan om het functioneren te verbeteren en met name traint ze ons in individuele psychologische ondersteuningsmodules van elke jongere en elk kind. Dit is een heel goede ervaring, in die zin dat we de animators en opvoeders van ARED regelmatig de jongeren van de PCR weliswaar materieel bijstaan, maar bij gebrek aan educatieve achtergrond, zorgden de opvoeders niet voldoende voor de noodzakelijke psychologische ondersteuning van deze jonge mensen.
  Zoals geweten – omdat we dit op elk van onze vergaderingen van ARED en zijn partners herhalen – is ons psychologisch werk vooral collectief, gebaseerd op “de dynamiek van de groep”. Maar met de leringen van Eugenie zullen we nu beide doen: een pedagogie van collectieve psychologische begeleiding en een pedagogie van individuele psychologische begeleiding voor de jongeren van het project PCR en daarna die van het PIA.
  Wat het PIA betreft gaan we natuurlijk verder met de training van de animators in Mbalmayo en de landbouwschool van Yabassi.
  Tot slot: we zijn momenteel allemaal gemobiliseerd voor de voorbereiding van de grote kerstboom (het kerstfeest) van de ARED voor het jaar 2017, samen met mevrouw Tchuente, het hele team en de zeer belangrijke hulp van een aantal vrijwilligers.

  Alle ARED-partners en autoriteiten die belast zijn met de jeugd in Douala zullen worden uitgenodigd.

  (Gedaan te Douala door het secretariaat-generaal van ARED)

 3. RAPPORT TRIMESTRIEL ARED (décembre 2017)

  C’est décembre, et contrairement aux autres années, nous n’avons pas encore terminé l’inscription scolaire de touts les enfants de l’ARED. Mais tout va bien, car tous les enfants peuvent aller à l’école, en attendant l’inscription finale. La situation avait déjà été anticipée dès la rentrée scolaire de septembre. L’ARED avait déjà expliquer à tous les directeurs et directrices d’école pendant les réunions de préparation de l’année scolaire 2017/2018 que le programme de travail des animateurs était trop chargé, à cause des réunions et des formations des animateurs pour le PIA à Mbalmayo. Nous leur avons bien expliqué que les animateurs, pris par le temps ne pourront pas respecter le programme habituel d’inscription des enfants AERD dans les écoles. Nous pensons pouvoir terminer d’ici la fin du mois, avec l’arrivé de 2 stagiaires et de madame TCHUENTEU, notre ancienne présidente qui est actuellement en vacance au Cameroun.

  Qui dit décembre, dit aussi palmier de noël pour les enfants ARED. Nous n’avions pas en programme de faire un grand palmier, mais juste de Récompenser ceux de nos enfants qui, auraient eut de bonnes notes scolaires. Mais s’était sans compter sur l’ancienne coordinatrice, qui après plusieurs années sans voir les enfants de l’ARED, est parti de Belgique avec beaucoup de matériels et de cadeaux pour l’ARED. Du coup, un très grand palmier de noël serra organisé le 22 Décembre dans la grande sale ARED-MJC. De même la marraine a décidé de prêter main forte et à trouver pour cet évènement des sponsors.

  Mais au préalable, il va falloir préparer tous les paquets les emballés et bien les gardés. Ce qui va doubler le travail voir même tripler le volume du travail pour cette fin d’années. Alors nous avons fait appel, à toutes les personnes et anciens animateurs qui sont disponibles, à venir nous aider. Nous avons aussi demandé à toutes ces personnes de venir aussi avec leurs propres enfants.

  Nous préparons aussi, pour le mois de janvier prochain, le mariage de 2 de nos jeunes, qui ont décidé d’officialiser leur amour devant Dieu et les hommes. Nathalie et Romain sont des anciens jeunes qui ont bénéficiés du PCR dès le début de ce projet. Romain qui aujourd’hui est devenu un adulte responsable avait déjà remboursé tout son crédit. Il est installé maintenant, à son propre compte au marché de Bonamoussadi. Il vend des chaussures et des vêtements pour femmes et enfants. Nathalie quant à elle, est un peu plus âgée que lui, et nous avons financé pour elle, le projet de restauration qu’elle avait présenté à l’ARED depuis 18 mois, mais qui était encore en étude. Elle ne parvenait pas à réunir sa côte part de 30% exigés dans le règlement du PCR, pour les personnes qui ont déjà atteint un certain âge. Au mois d’octobre, elle a pu rempli toutes les exigences et l’ARED lui à fait un crédit revient. Pour ce mariage, nous avons décidé avec le coordonateur de la MJC, de mettre à leur disposition gratuitement, la grande salle, les chaises et les tables. C’est la part de participation de l’ARED et de la MJC. A titre personnel, le coordonnateur de la MJC à décidé de mettre à leur disposition sa voiture. Nous espérons par cet apport de la MJC et de l’ARED, motiver les jeunes en âge de se marier, à vite le faire et d’éviter la débauche sexuelle qui à pour conséquence très grave : les MST et surtout le SIDA. Car toutes ces maladies nous coute chères en soins, mais surtout le jeunes qui tombe malade, suite à une MST ne travail pas, et du coup ne peut plus rembourser son crédit revient. Et cela bloque le financement des projets des autres jeunes.

  Comme dit plus haut, madame TCHUENTE est au Cameroun, pour des raisons personnelles. Mais c’est une très bonne chose pour l’ARED, car elle va nous aider dans le travail, et surtout partager avec nous sa très grande et longue expérience de travail avec l’ARED. En plus, elle n’est pas venue avec les mains vides. Avec des amies en Belgique, elle a récolté quelques dons que nous allons redistribuer aux familles et aux enfants dans les prochains jours en sa présence. Elle a avoué que « c’est un très grand honneur pour elle, de revenir et de voir que le travail commencé depuis 1997, se poursuit efficacement aujourd’hui avec des formes variées, mais avec le même objectif. Lutter contre l’extrême pauvreté auprès des enfants et des familles les plus démunies de Douala ».

  Nous aurons plusieurs réunions de travail avec elle, et elle nous accompagnera rencontrer certains partenaires de l’ARED. Notamment les responsables de clinique Sainte Marie, ou elle à travaillé durant des années. En effet, certains dons qu’elle a apportés, leur seront remis et en échange, les enfants et les jeunes de l’ARED pourront y être (gratuitement soignés).

  SUR LE PLAN FONCTIONEL :

  On peut dire que tout va bien pour l’ARED en ce premier trimestre. Les pluies diluviennes n’ont pas causé trop de dégâts, comme l’année dernière. Ce qui fait que nous avons eu moins de cas de maladie liées l’eau et autres maladies infectieuses. La dernière campagne de distribution des moustiquaires imprégnées à aussi été efficace. Nous sommes tentés de conclure que c’est cela qui à réduit le nombre de cas de maladies chez les enfants de l’ARED ce trimestre.

  La dernière rencontre de sensibilisation entre le docteur Tcheunang et les jeunes du PCR, avec pour terme : « jeunesse et sexualité responsable » a été reportée à cause de l’absence du docteur. Il est à l’heure actuelle aux USA pour une formation. Mais les rencontres éducatives prévu pour le mois de février, est maintenu. Ce serra aussi le début de la campagne de prévention et soins dentaires des enfants de l’ARED dans la clinique du docteur au centre ville. Durant cette campagne qui dure 2 semaines, le docteur TCHEUNANG et certains de ses collègues dentistes, examinent à des prix trop bas, les dents des enfants de l’ARED et de leurs parents. Ils donnent des médicaments et des conseils d’hygiènes dentaires à tout le monde.

  L’accompagne des jeunes dans la gestion quotidienne de leur activités commerciales a été dirigé par mademoiselle Eugénie. Elle est une jeune stagiaire canadienne arrivée au Cameroun au mois d’octobre. Elle termine sont stage à la fin du mois décembre.
  Son passage à l’ARED, est très important car elle a fait une série de propositions pour améliorer le fonctionnement et surtout, elle nous forme sur des modules de d’accompagnement psychologique un peu individuel de chaque jeune et de chaque enfant.( la caractologie) C’est une très bonne expérience, dans le sens ou, nous les animateurs et éducateurs de l’ARED apportons régulièrement aux jeunes du PCR, un accompagnement plutôt matériel. Faute d’outilles pédagogique, les éducateurs ne s’occupaient pas, dans le fond l’accompagnement sur le plan psychologique individuel de nos jeunes.

  Comme vous tous vous le savez, car nous vous expliquons à chacune de nos rencontres (ARED-ET SES PARTENAIRES). Notre travail psychologique est plutôt collectif, basé sur « le dynamisme du groupe ». Mais avec les enseignements de Eugénie, nous allons faire les deux : une pédagogie d’accompagnement psychologique collective, et une pédagogie d’accompagnement psychologique individuel pour les jeunes de projet crédit revient et dans le futur, avec les jeunes du projet d’insertion par l’agriculture, Le PIA.

  Concernant le PIA, nous continuons naturellement avec la formation des animateurs à Mbalmayo, et au lycée agricole de Yabassi.
  Nous sommes actuellement tous mobilisés, pour la préparation du grand palmier de noël de l’ARED pour l’année 2017. Avec madame TCHUENTEU et toute l’équipe avec l’aide très importante de certains bénévoles. Tous les partenaires de l’ARED et les autorités en charge de la jeunesse à Douala seront invités.

  Fait à Douala Par le secrétariat général de l’ARED.

 4. De werking van ARED werd de voorbije maanden ernstig belemmerd door de hevigheid van het voorbije regenseizoen: hevige wind en regen met overstromingen en veel schade door water en wind (afgerukte daken). Dit maakte dat ARED zijn activiteiten gedurende bepaalde periodes niet kon ontplooien.
  Terwijl het doelpubliek bij het ontstaan van de vereniging vooral jonge kinderen waren verschuift dit steeds meer naar adolescenten (de jonge kinderen van vroeger die nu van school af zijn) die vertwijfeld op zoek zijn naar een manier om te overleven. ARED ontwikkelde daartoe – naast hun gebruikelijke werking) enkele initiatieven zoals PCR (Projet Crédit Revient) en PIA (Projet d’Insertion par l’Agriculture) die de jongeren moeten helpen om voor zichzelf een bestaan op te bouwen. Reeds eerder bleek dat deze initiatieven redelijk tot zeer succesvol zijn.
  Het werd echter gauw duidelijk dat de begeleiders (animateurs) niet altijd over de nodige achtergrond beschikten om de noodzakelijke begeleiding binnen die nieuwe projecten te garanderen. ARED besloot dat bijkomende vorming onontbeerlijk was. Dit betekende echter dat veel minder begeleiders beschikbaar waren voor het dagelijkse werk dat daar wat onder te lijden had. Voor een aantal taken dienden zelfs de stagairs zelfstandig taken over te nemen. ARED gaat dus op zoek naar extra vrijwilligers zolang de vorming van de vaste begeleiders hen in beslag neemt.
  Toch blijft ARED zich verder engageren op de verschillende domeinen van hun kerntaak: preventieve en basisgezondheidszorg en -vorming, ondersteunen van de scolarisatie van kansarme kinderen en het ondersteunen en begeleiden van adolescenten in hun zoektocht naar een vaste baan, vooral via hun projecten PCR en PIA.
  In hun jaarverslag (ter inzage bij de 3WWW) illustreren enkele getuigen dit met hun persoonlijk verhaal.

 5. Begin december 2016 speelde ARED een vooraanstaande rol op de in Kameroen georganiseerde werelddag van het vrijwilligerswerk. Verschillende medewerkers en vrijwilligers van ARED getuigden er van de solidariteit die onder de Afrikaanse bevolking nog algemeen is, in tegenstelling tot de zeer individualistisch geworden westerse wereld. Deze getuigenissen hebben meerdere deelnemers gemotiveerd om ook in hun eigen context een soortgelijk engagement te ontwikkelen.

  Intussen investeerde ARED met succes in de begeleiding van kinderen die zich voorbereidden op hun schoolexamens voor het 1ste trimester.

  December werd afgesloten met een Kerstfeest op 24 december. Voeding en geschenken werden aangekocht bij PCR projecten (Projet Crédit Revient) zoals dat van Rostand (zie verder).

  Vanaf 24 januari wordt gestart met de verderzetting van het vormingstraject PIA (Projet d’Insertion par l’Agriculture). Er is behoefte aan extra leerkrachten.

  Tenslotte wordt de hoop uitgesproken dat de externe partners hun engagement zullen aanhouden om ARED financieel te blijven steunen.

Geef een reactie